xanthin

(noun)

noun

1. Alternative spelling of xanthine