wattling

(noun)

noun

1. an interwoven mesh of twigs; wattle

2. the act of making such a mesh