theriac

(noun)

noun

1. an antidote to a poison, especially to the venom of a snake

2. (obsolete) treacle; molasses