spermathecae

(noun)

noun

1. plural form of spermatheca