sabermetrics

(noun)

noun

1. (US) The analysis of baseball, especially via its statistics.