quietener

(noun)

noun

1. One who, or that which, quietens.