obituarist

(noun)

noun

1. One who writes obituaries