kallikrein

(noun)

noun

1. Any of a set of peptidases, a subgroup of the serine protease family.