iodism

(noun)

noun

1. (pathology) iodine poisoning