habu

(noun)

noun

1. Any of various venomous snakes of Asia.