fiaschi

(noun)

noun

1. (often pedantic) plural of fiasco