chechako

(noun)

noun

1. Alternative form of cheechako