amia

(noun)

noun

1. type genus of the Amiidae

Definition categories: animal