ambrosias

(noun)

noun

1. anything that tastes or smells delicious