zygomorphy

(noun)

noun

1. The quality of being zygomorphic.