yowie

(noun)

noun

1. (Australia, cryptozoology) An unidentified yeti-like animal said to exist in parts of Australia.