whetter

(noun)

noun

1. Something that whets. Agent noun of whet