vendace

(noun)

noun

1. Either of two types of whitefish, Coregonus albula and Coregonus vandesius.