tondo

(noun)

noun

1. A round picture or other work of art