tetrahedron

(noun)

noun

1. any polyhedron having four plane faces

Definition categories: shape, polyhedron