tain

(noun)

noun

1. (obsolete) Thin tin plate

2. (obsolete) Tin foil for mirrors.