stokesia

(noun)

noun

1. one species: stokes' aster

Definition categories: plant