sajou

(noun)

noun

1. A spider monkey or capuchin.