rubigo

(noun)

noun

1. (botany, obsolete) rust (fungal disease of plants)