reif

(noun)

noun

1. (Scotland, obsolete) Robbery.