radiosondes

(noun)

noun

1. plural of radiosonde