quomodo

(noun)

noun

1. (obsolete) The means, way, or method (of doing something).