phenylthiourea

(noun)

noun

1. Phenylthiocarbamide.