paise

(noun)

noun

1. plural of paisa

2. Obsolete form of poise.