paganizer

(noun)

noun

1. Agent noun of paganize: one who paganizes.