oratrix

(noun)

noun

1. (obsolete) A female plaintiff, or complainant, in equity pleading.