onomatopoeia

(noun)

noun

1. using words that imitate the sound they denote

Definition categories: communication