odist

(noun)

noun

1. a poet who writes odes

Definition categories: person, poet