obelia

(noun)

noun

1. (zoology) Any of various colonial marine hydroids of the genus Obelia.