noachian

(noun, adjective)

adjective

1. of or relating to Noah or his time

- Noachian deluge

noun

1. The Noachian geological period. [from 20th c.]