neuropathy

(noun)

noun

1. any pathology of the peripheral nerves

Definition categories: state, pathology