narratologist

(noun)

noun

1. One who studies narratology.