nappies

(noun)

noun

1. plural of nappy

2. plural of nappie