nagana

(noun)

noun

1. A disease of vertebrates caused by trypanosomes.