magazinist

(noun)

noun

1. One who writes in a magazine.