ladies

(noun)

noun

1. plural of lady

2. (Britain) A toilet for women or girls.