kneesies

(noun)

noun

1. flirtatious touching using the knee(s)