killjoy

(noun)

noun

1. someone who spoils the pleasure of others

Similar word(s): spoilsport

Definition categories: person