kays

(noun)

noun

1. plural of kay, the name of the letter K.