kalmia

(noun)

noun

1. any plant of the genus Kalmia

Definition categories: plant, bush, shrub