kaiak

(noun, verb)

noun

1. obsolete spelling of kayak

verb

1. obsolete spelling of kayak