jiujutsu

(noun)

noun

1. Alternative form of jujitsu