jiao

(noun)

noun

1. 10 jiao equal 1 yuan in China

Definition categories: quantity