ixia

(noun)

noun

1. a monocotyledonous genus of the family Iridaceae

Definition categories: plant