idolism

(noun)

noun

1. (obsolete) The worship of idols.